చరిత్రలో అనేక ప్రసిద్ధ క్రైస్తవ మిషనరీలు ఉన్నారు .  నేడు వారు  మనకు ఒక ప్రేరణ మరియు ఉదాహరణ. ఇక్కడ కోని  ప్రసిద్ధ మిషనరీల జాబితా  ఉన్నది 
మరియు వారు ఏ విధము దేవుని పని  చేసినారు  మరియు  వారి సమర్పణ   
 ఇది  మీకు ప్రేరణగా ఉటది ఆశిస్తున్నాము.

విలియమ్ కారే (1761-1834)     

డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ (1813-1873)  

జార్జ్ ముల్లెర్ (1805-1898)     

ఇరెనా సెండ్లర్

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.